اهداف و وظایف


1- تعیین خط مشی و سیاست گذاری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

2- تصویب راهبردهای کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در زمینه های فرهنگی، آموزشی،پژوهشی، اداری و مالی و برنامه ریزی

3- تبیین نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و برنامه توسعه زیرساخت های اطلاع رسانی دانشگاه

4- سیاست گذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین بخش های مربوط.

5- تعیین روش های ارایه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه دانشگاه و سیستم های اطلاع رسانی

6- برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز دانشگاه.

7- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی کارگروه تخصصی و ارایه راهکارهای مناسب جهت تحقق اهداف.

8- پیگیری، نظارت و ارزیابی بر اجرای سیاست های مصوب  تاریخ آخرین بروزرسانی : 14 بهمن 1399 - 12:43