نحوه شارژ اکانت اینترنت کاربران در گذر زمان


جدول زیر اطلاعات مربوط به ارتقا شارژ اکانت اینترنت کاربران را در گذر نمایش می دهد.

 

سال1400 99سال 98سال 97سال 96سال گروه  شارژ اکانت  اینترنت کاربران
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود  هیات علمی
آزاد آزاد آزاد 10 ساعت 10 ساعت  دکترا
18 گیگ 18 گیگ 12 گیگ 7 گیگ 7 گیگ
ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه
آزاد آزاد 8 ساعت 8ساعت 8ساعت کارشناسی ارشد
13 گیگ 13 گیگ 10 گیگ  6 گیگ 6 گیگ
ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه
12 ساعت 12 ساعت 5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت  کارشناسی
500مگ 500مگ 250مگ 150 مگ 150 مگ
روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
8 ساعت 8 ساعت 3 ساعت      کارمند
600 مگ 600 مگ 300 مگ
روزانه روزانه روزانه
12 ساعت 12 ساعت 5 ساعت     اداری
800 مگ 800 مگ 500 مگ  
روزانه روزانه روزانه    دریافت فایل ضمیمه


 تاریخ ارسال خبر :   24 آذر 1400 - 12:10
 تعداد بازدید :   38
 ارسال کننده :   مدیر سیستم